Tadygo
Zásady ochrany osobních údajů
Společnost NQ Group s.r.o se sídlem Učňovská 391/9, Hrdlořezy (Praha 9), 190 00 Praha, IČO: 09545166 jako Správce údajů (dále jen: Správce údajů), zpracovává osobní údaje zákazníků (dále jen: Zákazník) v souvislosti s organizací online vzdělávacích aktivit a kurzů, a to výhradně za účelem plnění využívaných služeb a plnění závazků souvisejících s plněním. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro realizaci účelu zpracování údajů a jsou vhodné pro dosažení tohoto účelu. Zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.
Správce údajů chrání osobní údaje Zákazníka zpracovávané v souvislosti s výkonem výše uvedených činností všemi dostupnými způsoby.
Kontaktní údaje Správce údajů:
Email: tadygo.czechia@gmail.com


Právní základ pro zpracování: Souhlas subjektu údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dále ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, týkající se vystavování faktur.

Souhlas se zpracováním údajů: Klient výslovně souhlasí (na základě samostatného prohlášení) se zpracováním osobních údajů, které dobrovolně poskytl v souvislosti s výše uvedenými činnostmi.

Subjekty údajů: zákazníci využívající služby (Zákazníci), odběratelé bulletinu Rozsah zpracovávaných údajů: údaje poskytnuté Zákazníkem a odběrateli newsletteru a nezbytné pro výkon dané služby (jméno, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo, jméno společnosti, daňové identifikační číslo).

  • Účel sběru dat: poskytování online vzdělávacích služeb
  • fakturace související s poskytováním služby
  • zasílání newsletterů

Identita potenciálních správců údajů, kteří mají oprávnění k přístupu k údajům: Zaměstnanci Správce údajů a jeho partneři najatí za tímto účelem smluvní spolupráce.
Doba zpracování: Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou ke splnění účelu. Do 15 dnů od odhlášení odběru newsletteru jsou osobní údaje vymazány.

Automatizované rozhodování a profilování: Správce údajů nebude činit rozhodnutí týkající se klienta pouze na základě automatizovaného zpracování a nebude vytvářet profil klienta na základě dostupných osobních údajů.
Práva zákazníka v souvislosti se zpracováním:

Zákazník může požádat o informace o zpracování svých osobních údajů a také o opravu a doplnění svých osobních údajů. Pokud o to zákazník požádá, při splnění určitých podmínek, Správce údajů osobní údaje zákazníka vymaže nebo omezí jejich zpracování.

V určitých případech může Zákazník uplatnit své právo na přenositelnost údajů a vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.
Zákazník je oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním.
Pokud jde o informační bulletiny, existuje v každém bulletinu možnost odhlásit se z odběru pomocí odhlašovacího odkazu v jeho dolní části.
Na žádost týkající se výše uvedeného poskytne Správce údajů informace písemně v netechnické formě co nejdříve po podání žádosti, nejpozději však do 10 dnů.Pokud bude žádost Zákazníka považovat za oprávněnou,přijme Správce údajů neprodleně opatření k opravě nebo výmazu jeho osobních údajů.
Zákazník může svá práva uplatnit následujícími způsoby:
Poštou zaslanou na adresu sídla Správce údajů nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Správce údajů, případně může Správce údajů kontaktovat telefonicky.
Jestliže Zákazník není s odpovědí Správce údajů spokojen, může se domáhat svého práva na ochranu svých osobních údajů u občanskoprávního soudu, případně se může také obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů pro ochranu údajů a svobodu informací. www.tadygo.com
Podrobné informace o vašich právech v souvislosti se zpracováním naleznete v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ
Tímto prohlášením já, zákazník, výslovně souhlasím v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen: GDPR), aby Správce údajů zpracovával mé osobní údaje, které jsem mu poskytl nebo které již má k dispozici, v souladu s právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů.
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním. Tímto také prohlašuji, že jsem si přečetl/a Zásady ochrany osobních údajů a že jsem jim porozuměl/a.
Výslovný souhlas jsem udělil/a na webových stránkách Správce údajů (označením zaškrtávacího políčka). *

*Vysvětlení:
Souhlasem Subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů prohlášením nebo jasným potvrzujícím úkonem vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

Made on
Tilda